Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest GC CONCRETE
SOLUTIONS Krzysztof Walaszek, .

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI
Poniżej przedstawiono kluczowe zasady ochrony prywatności, jakie stosujemy
Jako administrator danych osobowych przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i
poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio
Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.
Nasza firma oraz firmy z nami współpracujące z należytą starannością dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie
uprawnione przez Administratora.
Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy
danych nadmiarowych.
Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez naszą firmę z
zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
email) na podstawie zawartej z Państwem umowy, ponieważ są one niezbędne w celu
wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży lub też świadczenia dla Państwa usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.
W przypadku zawarcia umowy celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest
prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.
Państwa dane osobowe określone powyżej mogą być również przetwarzane przez nas na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania
ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia
roszczeń.
Możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
jednakże wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, SMS,
wiadomość w komunikatorach typu messenger. Zgodę taką wyrażają Państwo poprzez
przekazanie nam swoich danych za pośrednictwem formularzy elektronicznych znajdujących
się na naszej stronie internetowej.
Podkreślamy, że Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom,
jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas
usług (np. przekazanie danych kurierowi, aby mógł dostarczyć paczkę).
Podkreślamy, że podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze
dobrowolne, jednakże niezbędne na potrzeby komunikacji z Państwem, a w przypadku zdecydowania się na świadczenie przez nas usług są one również niezbędne w celu
zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.
Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia umowy oraz
świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas
świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych
jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług,
jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować
ani przesyłać do Państwa naszej oferty.
Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres
niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze
względu na czas przedawnienia.
W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą
przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia
cofnięcia przez Państwa zgody.
Jeżeli korzystają Państwo z usługi elektroniczne, Państwa dane będą przetwarzane przez
cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.
Dane osobowe przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu
odnośnie przetwarzania danych.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki
sposób je przetwarzamy.
Zbieramy dane osobowe swoich użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych.
Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
Zbieramy za pośrednictwem serwisu internetowego następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach
kraj pochodzenia, adres korespondencyjny oraz nazwę firmy oraz informacje niezbędne do
dokonania lub zwrotu płatności (przykładowo nr konta bankowego lub nr karty
kredytowej/innej karty płatniczej)
Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby:
Wykonania zawartej umowy,
potwierdzenia dokonania lub zwrotu opłaty (nr konta bankowego/nr karty płatniczej),
komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,
wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz wypełniania innych obowiązków
prawnych,
przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną (tj newsletter zawierający
informacje dotyczące naszych usług),
a także w celach statystycznych.

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym jak mogą Państwo kontrolować
przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.
Chcemy wyraźnie podkreślić, że każdy Użytkownik naszego serwisu, którego dane osobowe
są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania
żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też jego ograniczenie,
wycofania wszelkich udzielonych zgód.
Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać email na adres
hello@grevisconcept.com
Po otrzymaniu prośby dotyczącej zaprzestania przetwarzania, usunięcia danych lub ich
zmiany, oraz przed wykonaniem danej operacji, dokona potwierdzenia żądania kontaktując
się z Użytkownikiem jednym z dostępnych kanałów komunikacji. Realizowane zostaną tylko
operacje potwierdzone (nie dotyczy to usług newsletter, gdzie użytkownik może bez
konieczności potwierdzenia zrezygnować z subskrypcji)
Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów
prawa lub uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczność ich dalszego
przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
W niniejszym punkcie przedstawiamy Państwu informacje o tym komu i z jakich powodów
powierzamy Państwa dane osobowe.
Bez wyraźnej zgody Użytkowników, nasza firma nie udostępnia danych osobowych firmom
czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla własnych celów. Zaznaczamy, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Przekazane nam dane osobowe mogą być natomiast powierzone podmiotom trzecim,
współpracującym z naszą firmą. W szczególności są to:
dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszego serwisu internetowego
dostawcy poczty elektronicznej,
firmy świadczące usługę wysyłki informacji elektronicznej (newsletter) w imieniu
Administratora,
podmioty obsługi klienta
podmioty obsługi finansowo-księgowej.
Firmy kurierskie
Podmioty pośredniczące w płatnościach
Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są
do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez naszą

firmę. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych
osobowych i zachowania ich w tajemnicy

COOKIES
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki
tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach
końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np:
ponownie dodanie produktu do koszyka;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki
„stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173
ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w
oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem ustawień wewnątrz witryny.
Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania
zainstalowanego na urządzeniu końcowym lub zaznaczenie zgody na ciasteczka poprzez popup na stronie oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie
plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają
logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania Serwisem.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
czas nadejścia zapytania;
czas wysłania odpowiedzi;
nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
informacje o przeglądarce użytkownika;
informacje o adresie IP użytkownika;
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów
lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach
porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług,
towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)


GC CONCRETE SOLUTIONS Krzysztof Walaszek, przekazuje dane osobowe do państw
trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały
udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na
podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych
osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do
Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45
Rozporządzenia.

KONTAKT
GC CONCRETE SOLUTIONS Krzysztof Walaszek zapewnia użytkownikom Serwisu
możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w
szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w
przypadku innych zapytań:
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
hello@grevisconcept.com

Wspierany przez ConfusionStudio
© Copyright 2023
usercartcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram