Regulamin Sklepu

Postanowienia Ogólne 

§1

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.grevisconcept.com oraz zasady i sposób zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu. Klient z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2

Serwis internetowy „Grevis Concept” dostępny pod adresem internetowym https://grevisconcept.com, prowadzony jest przez firmę GC CONCRETE SOLUTIONS Krzysztof Walaszek ul.Biezanowska 84/32, 30-826 Kraków NIP: 679-267-38-57, REGON: 121004464

Kontaktowy email: hello@grevisconcept.com

Definicje.

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Administrator – GC CONCRETE SOLUTIONS Krzysztof Walaszek ul.Biezanowska 84/32, 30-826 Kraków NIP: 679-267-38-57, REGON: 121004464

 • Klient – każdy podmiot korzystający z Serwisu i dokonujący zakupów za jego pośrednictwem.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym grevisconcept.com
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Serwisu tj. zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 • Zakup – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu dokonywana po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Konto Użytkownika – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu, hasła oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.
 • Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, prawo lub usługa.

Dane Osobowe 

W czasie korzystania z Serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, do której dokonania dane te były niezbędne. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu odbiorcy newslettery. Imię pozwala zwracać się do odbiorców po imieniu. Numer telefonu umożliwia wysyłanie wiadomości informacyjnych i marketingowych. 

Zamawianie usług i produktów 

W celu dokonania zakupu należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk dodający produkt do koszyka.
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 3. Zatwierdzić zamówienie oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub innej formy szybkiej płatności, obsługę klienta w zakresie tej płatności przejmuje wybrany operator płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Administrator zamieszcza na stronie hello@grevisconcept.com.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę hello@grevisconcept.com, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w Serwisie jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta Administrator może uniemożliwić do nich dostęp.
 6. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie oferowanych w nim Produktów jest nieodpłatne.
 7. Informacje o produktach zawarte w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Klikając przycisk „Zamawiam” Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Administratora potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Administrator przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany adres e-mail. Specyfikacja zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Administratorem a Klientem za zawartą. 
 8. Zawierając umowę sprzedaży z Administratorem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur elektronicznych, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 9. Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej, jednakże nie wyłącza to prawa do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Administrator i zawierającym adres Klienta, Administrator przekaże Klientowi rachunek w wersji papierowej.
 10. Administrator wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Administrator wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Administrator zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Administrator czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Administrator dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle  pozostały produkt lub produkty zarezerwowane dla Klienta.
 13. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Administrator anuluje zamówienie zawiadamiając o tym Klienta.
 14. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało anulowane w całości lub w części Administrator dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości ceny anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”
 15. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Administrator anuluje złożone zamówienie.
 16. Jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: „Zwrot należności Klientom”.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Serwisie.
 18. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie www.grevisconcept.com podawane są w złotych polskich i są cenami brutto z VAT, gdyż Administrator jest podmiotem zarejestrowanym do VAT.
 19. W razie wady Produktu Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: hello@grevisconcept@gmail.com oraz podając numer zamówienia, zdjęcia produktu, którego dotyczy reklamacja. Administrator, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Zasady sprzedaży Produktów:

 1.  Termin realizacji wynosi od 5-6 tygodni.

Niezapowiedziane Wiadomości 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. 
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Administratora. 
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. 

Jawne Dane Osobowe 

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony przed osobami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi. 

Inne formularze 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i newsletterów nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Regulaminowi. 

Cookies (Ciasteczka) 

 1. Serwisów może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. 
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. 
 3. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. 

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien napisać wiadomość na adres hello@grevisconcept.com, a następnie odesłać produkt do Administratora na jego koszt. 
 3. Administrator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 4. Administrator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 6. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na
  podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony nie wyłączają
  odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
  prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż ponosi on taką samą
  odpowiedzialność także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, chyba że towar, produkt był na specialne zamówienie (kolor lub kształt).
 2. Termin odstąpienia od umowy może zostać wydłużony, jeśli w ofercie danego produktu wskazany jest inny czas jego obowiązywania.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres: hello@grevisconcept.com
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Administratora niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Zwrot towaru do Administratora można dokonać za pośrednictwem opłaconego przez niego kuriera.
 6. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Administrator dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu Wzorów umów, które nie są zapisane na nośniku materialnym np. zostały udostępnione Konsumentowi w formie linku do pobrania odpowiedniego pliku, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.

Zwrot należności klientom 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Administratora do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Administratora, zwrot ten następuje w następujących terminach:
  1. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Administratora;
  2. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy” , punkt 6;
  3. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu ustalonego wspólnie z Klientem kanału płatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Administratora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

Partnerzy 

Regulamin nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Administratora. W przypadku pytań proszę pisać: hello@grevisconcept.com.

Wspierany przez ConfusionStudio
© Copyright 2023
usercartcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram